Terms & Conditions

Terms & Conditions

Η ιστοσελίδα www.niobe.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας με την επωνυμία “ΝΗΣΙΩΤΗΣ Σ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ Δ. ΟΕ” και το διακριτικό τίτλο “NIOBE” (ΑΦΜ 099028476 – ΔΟΥ ΙΒ’ΑΘΗΝΩΝ – ΕΔΡΑ Σ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 ΤΚ 15771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 004122601000) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες της όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει προς χονδρική και λιανική πώληση καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του και αποδοχή των περιλαμβανομένων σ’ αυτήν κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να τους διαβάσει προσεκτικά πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας και εάν δεν συμφωνεί δεν θα πρέπει να κάνει χρήση. Σε κάθε περίπτωση η εξακολούθηση της χρήσης της και πλοήγηση στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμη και μετά τις όποιες (τυχόν) αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτών εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε άλλη αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστική ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους επισκέπτες/χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας μας και η χρήση της από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής και ως επισκέπτης. Ο χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη και να αρνηθεί την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος. Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, ο χρήστης ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, δηλαδή το προσωπικό του όνομα χρήσης (username), και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που του παρέχονται προκειμένου να είναι οι κωδικοί έγκυροι και αποδεκτοί. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Η χρήση της υπηρεσίας εγγραφής από τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρεία μας για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης των πωλήσεων των προϊόντων μας προς αυτούς. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μας μέσω του αριθμού 6976512693 ή στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία μας στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει τη διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.niobe.gr». Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας «κλικ» στο εικονίδιο του προϊόντος.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας απαιτείται να γίνεται αυστηρά μόνο από ενήλικες. Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται ότι οι παρεχόμενες από αυτούς πληροφορίες είναι αληθείς, είναι ενήλικες (άνω των 18 ετών) και δύνανται να προβούν μέσω της ηλεκτρονικής μας σελίδας ή/και με κάθε άλλο τρόπο και μέσα επικοινωνίας στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για την διασταύρωση των ζητηθέντων στοιχείων.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Όλες οι πληροφορίες του χρήστη που διαβιβάζονται στην εταιρεία μας θεωρούνται και είναι άκρως εμπιστευτικές Η Εταιρεία δεσμεύεται και παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν. Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τη Εταιρεία είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρεία, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από τα τηρούμενα αρχεία. Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με την Εταιρεία, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ……………………….

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, προϊόντα και οι ρυθμίσεις αυτής και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας που περιέχεται στην ιστοσελίδα και σε οιοδήποτε μέσω επικοινωνίας με και προς την Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του www.niobe.gr και των εντύπων και άλλων μέσων επικοινωνίας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή παράνομη χρήση ή/και αλλοίωση των κατοχυρωμένων σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων ή οποιουδήποτε κατοχυρωμένου πνευματικού δικαιώματος ή περιεχομένου ή/και στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και ηλεκτρονικής σελίδας (site), καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της ηλεκτρονικής σελίδας ή/και λοιπών εντύπων ή/και εγγράφων της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται η Εταιρεία για την χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.niobe.gr για αποζημίωση του επισκέπτη/χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή/και ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος , στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή απώλεια δεδομένων κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και της ηλεκτρονικής σελίδας. Η www.niobe.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσεις (links) που παρέχονται μέσα από τον ηλεκτρονική σελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο/ιστοσελίδα/ηλεκτρονική σελίδα σε κάθε επισκέπτη/χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως και δημιουργεί με οιονδήποτε τρόπο ακόμα και με την χρήση λογισμικού την παρούσα ηλεκτρονική σελίδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση από την εταιρεία μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους παρόντες Όρους. Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με την πολιτική αυτή, οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων είναι πιθανό να ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη των προσωπικών του στοιχείων (όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσής. Παρακαλούμε διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (NEWSLETTERS / MAILING LISTS)
Για την εγγραφή του χρήστη στο Κατάλογο Επικοινωνίας (Νewsletters & mailing lists) της εταιρείας μας, ο χρήστης, αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, επιλέγει επιπλέον τη σχετική ένδειξη περί αποδοχής λήψης newsletters της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της. Με την εγγραφή σας δηλώνετε ότι συμφωνείτε, προκειμένου να σας αποστέλλουμε νέα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας μας. Μπορούμε να αξιολογούμε τις αγοραστικές σας συνήθειες και τις αναζητήσεις στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την εταιρεία μας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους μας. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης, ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη χωρίς την συγκατάθεση σας.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η διαθεσιμότητα και οι τυχόν προσφορές προϊόντων ή εμπορευμάτων που εμφανίζονται στoν ιστότοπο της εταιρείας μας, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και/ή στα αγγλικά. Για κάθε πρόβλημα σχετικά με το προϊόν καθώς και για κάθε πληροφορία που τυχόν χρειαστεί, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας στο τηλ 6976512693 τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 – 19:00. Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Απόρρητο και Χρήση των Cookies χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη. Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (όπως εκάστοτε αυτό ισχύει). Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής του ποσού της παραγγελίας εκ μέρους του Καταναλωτή. Η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται στο ποσό της αξίας τους κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας από τον καταναλωτή. Στη συνέχεια, με την καταχώρηση της παραγγελίας του λαμβάνει διαδικτυακά ένα μήνυμα από την εταιρεία με λεπτομέρειες της παραγγελίας του και επιβεβαίωση αυτής με σχετικές πληροφορίες όπως: (α) το προϊόν παραγγελίας, (β) τιμή, ποσότητα (γ) τρόπο πληρωμής και παράδοσης Το μήνυμα αυτό μπορεί να το αποθηκεύσει ο καταναλωτής. Οι παραγγελίες εκτελούνται από την εταιρεία μας εντός των εργασίμων ωρών (11:00 – 19:00) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Παραγγελίες που λαμβάνονται εκτός των εργασίμων ημερών και ωρών, θα εκτελούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων/εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ). Αυτές οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Τα έξοδα αποστολής είναι ανάλογα του όγκου της παραγγελίας του αγοραστή. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος/εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο είχε συμφωνηθεί κατά το χρόνο οριστικοποίησης της παραγγελίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εφόσον το πωλούμενο προϊόν δεν εντάσσεται σε αυτά στα οποία δεν επιτρέπεται δικάιωμα υπαναχώρησης για λόγους υγιεινής και εφόσον δεν έχει αλλοιωθεί ή/και ανοιχθεί, και εφόσον το πωλούμενο προϊόν, δεν ικανοποιεί τον επισκέπτη/χρήστη, ο τελευταίος έχει δικαίωμα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία θα επιστρέφει στον επισκέπτη/χρήστη τα αντίτιμο του προιόντος με την επιστροφή του προϊόντος με τον ίδιο τρόπο που έχει εισπράξει το τίμημα και σε περίπτωση αντικαταβολής με πίστωση τραπεζικού λογαρισμού του επισκέπτη/χρήστη, ο δε επισκέπτης/χρήστης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων. Σε περίπτωση μη υπαναχώρησης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος υπαναχώρησης, ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται το/τα προϊον(τα) και δεν θα δικαιούται να αναζητήσει την επιστροφή χρημάτων ή/και πίστωση της αξίας αυτών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρείας μας γίνεται δεκτή στις εξής μόνο περιπτώσεις: Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παραλαβή η ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος επί των προϊόντων, η εταιρεία οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά αυτά προϊόντα. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία μας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων. Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία άμεσα για την απόδειξη του ισχυρισμού του χρήστη. Τυχόν έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση των προϊόντων αλλά και για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων στην εταιρεία βαρύνουν την τελευταία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν τα ελαττώματα που ανέφερε ο χρήστης, η εταιρεία μας οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων ή στην επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλλε άμεσα, το αργότερο δε εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή από την εταιρεία των ελαττωματικών προϊόντων. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει ενυπόγραφα το έντυπο υπαναχώρησης (Έντυπο Επιστροφής) εντός πέντε ημερών. Στην περίπτωση που δεν το πράξει τότε χάνει οποιοδήποτε δικαίωμά του έναντι της εταιρείας να αξιώσει την αποστολή του ορθού προϊόντος ή αντικατάσταση αυτού με άλλο χωρίς ελαττώματα ή να ζητήσει να του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλλε για την αγορά του εν λόγω προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αλλαγές στις παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωσή τους. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή, πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας (εφ’ όσον αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί) και να προχωρήσει σε νέα παραγγελία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αν κάποια από τα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης χρήστης δεν είναι διαθέσιμα, η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης χρήστης έχει τη δυνατότητα, να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Το τυχόν υπόλοιπο τμήμα της παραγγελίας του θα εκτελείται κανονικά.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παράδοση του προϊόντος γίνεται στην διεύθυνση που έχει ορίσει ο πελάτης αγοραστής από ταχυμεταφορέα ή μπορεί να παραλάβει ο πελάτης αγοραστής από όποιο υποκατάστημα της Μεταφορικής που συνεργάζεται η εταιρεία μας το οποίο επιθυμεί, με επίδειξη πάντα του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία. Η παραγγελία επιτρέπεται να παραδοθεί σε τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου καταγράφονται από τον ταχυμεταφορέα/προσωπικό υποκαταστήματος, ο οποίος, στην περίπτωση παράδοσης σε τρίτο, παρακρατεί και το έγγραφο εξουσιοδότησης. Η υπογραφή του πελάτη αγοραστή στο σχετικό Δελτίο Αποστολής/Απόδειξη ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη παράδοσης της παραγγελίας στον δικαιούχο.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α. Μέσω πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας
Ο πελάτης χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Ο συναλλασσόμενος με την εταιρεία πελάτης χρήστης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους.
Β. Πληρωμή με αντικαταβολή
Εάν ο πελάτης/χρήστης επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή, η πληρωμή του παρ αγγελθέντος προϊόντος γίνεται από το χρήστη/πελάτη κατά τη στιγμή της παράδοσης του, με μετρητά που παραδίδονται στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, με επιβάρυνση σύμφωνη με την πολιτική αποστολών. Σε όλους τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης, είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο επαγγελματία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα και τηλέφωνο. Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του πελάτου Καταναλωτή. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον πελάτη αγοραστή. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο πελάτης αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Για να αντιμετωπιστεί η απάτη μέσω του Διαδικτύου, πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία του αγοραστή μπορεί να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή ορίζεται από την εταιρεία ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του αγοραστή, η εγκυρότητα της παραγγελίας, η εγκυρότητα της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε και η επιλεγμένη μέθοδος παράδοσης. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις ενδεδειγμένες μεθόδους με έγκυρες τεχνικές κρυπτογράφησης για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών της. Η ασφάλεια των συναλλαγών βασίζεται στην ταυτοποίηση του αγοραστή και στην εμπιστευτικότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank Ergasias ΑΕ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των προϊόντων ολοκληρώνεται μέσα στις 1-5 επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς και τον τρόπο παράδοσης που έχει επιλέξει ο πελάτης αγοραστής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων γεωγραφικών σημείων και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Ο κύριος τρόπος παραλαβής των προϊόντων της παραγγελίας είναι μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (Courier).
Έξοδα αποστολής & Αντικαταβολής
Όπου υπάρχουν έξοδα αποστολής & αντικαταβολής ορίζονται ευκρινώς στη σελίδα της παραγγελίας και βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Για αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων συνολικού κόστους τριάντα εννέα(39 €) ευρώ και άνω ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής. Για αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων συνολικού κόστους κάτω των τριάντα εννέα (39 €) ευρώ, ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής τριών (3 €) ευρώ, ανεξάρτητα από τον τόπο προορισμού της αποστολής. Ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας και σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, επιβαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής 1,90€ ευρώ ανά παραγγελία.. Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, κοινωνικές αναταραχές) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των προϊόντων εντός του κατά τα ανωτέρω προκαθορισμένου χρόνου, η εταιρεία θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να του δηλώσει αν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του με καθυστέρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία σχετική με την εταιρεία μας και τα πωλούμενα προϊόντα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.niobe.gr ή στα τηλέφωνα 210 77 59 853 & 6976512693. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας λειτουργεί κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 19:00.

17. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Χρησιμοποιούμε “cookies” για λόγους κυρίως στατιστικής και συστηματοποίησης της ύλης τους. Αυτό το κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστιότοπο μας και να σας προσφέρουμε μια περισσότερο εξατομικευμένη εμπειρία. Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία απευθείας και μέσω των συνεργατών μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην υπολογιστική συσκευή του χρήστη, δεν επεξεργάζονται ούτε εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε στοιχείο ή αρχείο από τον υπολογιστή του αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον εξοπλισμό του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies βελτιώνουν την λειτουργικότητα των ιστιοτόπων μας και μας βοηθούν να τους καθιστούμε λειτουργικά αποτελεσματικότερους και αισθητικά καλύτερους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην www.allaboutcookies.org (https://www.allaboutcookies.org./). Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείται αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα συνιστά και συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο, και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, οι δε γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών θα αποτυπώνονται στην Ελληνική γλώσσα. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.niobe.gr για τις αγορές σας.